skylt för gädda i våtmarken

Våtmarker

Det är en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. I stadens miljöprogram finns miljömål om att miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag ska minskas.

Nabbens våtmark

Nabbens multifunktionella våtmark är den första våtmarken som staden återskapat, på kommande är en våtmark vid Sviby ån i stadsdelen Apalängen. Två naturnära metoder som ofta används för att rena dagvatten är att anlägga våtmarker och dammar. Att återskapa våtmarker ger samtidigt en lämplig miljö för fisklek. Detta var grunden för byggprojektet och reningsprocesserna.

Förutom att rena dagvattnet har våtmarken även stor betydelse för socialt välbefinnande och de är viktiga för att skapa gröna stråk i samband med tätortsbebyggelse. Därför har vi lagt stor vikt att planera vandringsvägar i området så att de ger största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet. På så sätt främjar vi både rekreation och kunskapsspridning. Informationstavlor på området berättar om de olika djuren och växterna som gynnas av den multifunktionella våtmarken vid Nabben.

Hitta till Nabbens våtmark (och stora infotavlan) med hjälp av Google Maps

Ett av stadens miljömål är att vi inom stadens verksamheter ska välja miljömärkta varor och tjänster så långt som möjligt. Därför lade stor vikt att hitta material med så liten miljöpåverkan som möjligt, för att göra hållbara materialval.

Filmer om Nabbens våtmark 

Hösten 2019 släppte staden en kortfilm om arbetet med anläggandet av våtmarken vid Nabben. Filmen är utan tal, med text på svenska. Det finns även en kort film från när staden tillsammans med Ålands fiskevårdsförening och barn och ledare från Ålands 4H-verksamhet släppte ut gäddyngel vid Nabben.  

Film om våtmarken vid Nabben (6:41 min, Youtube).

Gäddsläpp i Nabbens våtmark (1:03 min, Youtube)

Våtmark vid Sviby ån

De miljöproblem som Svibyån innebär har varit kända länge. Vattnet i ån forslar stora mängder fosfor från jordbruket till mynningen i Svibyviken och vidare ut i havet. Svibyåns avrinningsområde är 1 103 hektar stort och består främst av skogsmark (58 %) och åkermark (26 %). Staden påbörjade planläggning av våtmarksområde och egnahemsområde i Apalängen år 2019, genom att ta fram en stomplan för stadsdelen Apalängen. Läs beredning, se kartor och utredningar på sidan Apalängen, stomplan.

Mariehamns stad har i maj 2022 påbörjat byggnationen av våtmarken. Från våren 2023 ska våtmarken kunna vara i funktion och besökare kan då på nära håll följa med i områdets växt och djurliv.

Möckelbybäcken eller Svibyån som den kallas i folkmun avvattnar ett låglänt jordbrukslandskap där näringsämnen läcker ut till havet. För att minska detta läckage anläggs en sedimentationsdamm och efterföljande våtmark strax uppströms åns mynning i Svibyviken. Vattnet leds sedan in från den befintliga åfåran. Sedimentationsdammen grävs ut och massorna används till invallning av våtmarken. Även vissa delar av våtmarken grävs så att den kan överdämmas under vår och försommaren och då fungera som en lek- och föryngringsplats för bland annat gädda. 

Åtgärderna förväntas även ge positiva effekter på fågellivet och målet är att våtmarken i framtiden får ett högt värde som lokal för en mångfald av såväl rastande som häckande fågelarter. Förutom våtmarkens funktion som näringsfälla och för biologisk mångfald har den även betydelse för rekreation. Den är viktig för att skapa gröna stråk i anslutning till tätortsbebyggelse. Därför har stor vikt lagts vid att planera vandringsvägar i området för att ge största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet samt de pedagogiska värden som det tillför.

Skapad 15.2.2021 15:01
Publicerad 15.2.2021 15:01
Uppdaterad 2.9.2022 09:04

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.