skylt för gädda i våtmarken

Våtmarker

Det är en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. I stadens miljöprogram finns miljömål om att miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag ska minskas.

Nabbens våtmark

Nabbens multifunktionella våtmark är den första våtmarken som staden återskapat, på kommande är en våtmark vid Sviby ån i stadsdelen Apalängen. Två naturnära metoder som ofta används för att rena dagvatten är att anlägga våtmarker och dammar. Att återskapa våtmarker ger samtidigt en lämplig miljö för fisklek. Detta var grunden för byggprojektet och reningsprocesserna.

Förutom att rena dagvattnet har våtmarken även stor betydelse för socialt välbefinnande och de är viktiga för att skapa gröna stråk i samband med tätortsbebyggelse. Därför har vi lagt stor vikt att planera vandringsvägar i området så att de ger största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet. På så sätt främjar vi både rekreation och kunskapsspridning. Informationstavlor på området berättar om de olika djuren och växterna som gynnas av den multifunktionella våtmarken vid Nabben.

Hitta till Nabbens våtmark (och stora infotavlan) med hjälp av Google Maps

Ett av stadens miljömål är att vi inom stadens verksamheter ska välja miljömärkta varor och tjänster så långt som möjligt. Därför lade stor vikt att hitta material med så liten miljöpåverkan som möjligt, för att göra hållbara materialval.

Film om Nabbens våtmark 

Hösten 2019 släppte staden en kortfilm om arbetet med anläggandet av våtmarken vid Nabben. Filmen är på svenska och textad.

Se filmen om Nabbens våtmark (längd 6:41) på stadens Youtube-kanal.

Våtmark vid Sviby ån

De miljöproblem som Svibyån innebär har varit kända länge. Vattnet i ån forslar stora mängder fosfor från jordbruket till mynningen i Svibyviken och vidare ut i havet. Svibyåns avrinningsområde är 1 103 hektar stort och består främst av skogsmark (58 %) och åkermark (26 %). Staden påbörjade planläggning av våtmarksområde och egnahemsområde i Apalängen år 2019, genom att ta fram en stomplan för stadsdelen Apalängen. Läs beredning, se kartor och utredningar på sidan Apalängen, stomplan.

Möckelbybäcken eller Svibyån som den kallas i folkmun avvattnar ett låglänt jordbrukslandskap där näringsämnen läcker ut till havet. För att minska detta läckage föreslås att en sedimentationsdamm och efterföljande våtmark anläggs strax uppströms åns mynning i Svibyviken. Vattnet föreslås ledas in från den befintliga åfåran. Sedimentationsdammen grävs ut och massorna används till invallning av våtmarken. Även vissa delar av våtmarken grävs så att den kan överdämmas under vår och försommaren och då fungera som en lek- och föryngringsplats för bland annat gädda. 

Åtgärderna förväntas även ge positiva effekter på fågellivet och målet är att våtmarken i framtiden får ett högt värde som lokal för en mångfald av såväl rastande som häckande fågelarter. Förutom våtmarkens funktion som näringsfälla och för biologisk mångfald har den även betydelse för rekreation och är viktig för att skapa gröna stråk i anslutning till tätortsbebyggelse. Därför har stor vikt lagts vid att planera vandringsvägar i området för att ge största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet och de pedagogiska värden som det tillför.

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 16.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.