Nutritionspolicy inom äldreomsorgen

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Nutritionspolicy inom äldreomsorgen – maten är bästa medicinen. Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande.

Nutritionspolicyn beskriver hur arbetet för ett gott nutritionsomhändertagande inom äldreomsorgen bör utföras. Den är även tänkt att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet kring kost och nutrition.

Policyn säger inte allt om ett gott nutritionsomhändertagande, men ger hänvisningar, tips och rådför att hitta rätt information.Varje boende ska få den kost som passar bäst med hänsyn till individens totala situation. Nutritionspolicyn ska också hjälpa personalen att kunna arbeta med kost- och nutritionsfrågor på ett strukturerat sätt. I arbetet för att varje individ skall få den kost som passar honom eller henne bäst behövs ett gemensamt synsätt på mat och måltider. Att få sitt energi-och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. Sjukdom och därtill hörande medicinsk behandling kan försvåra eller omöjliggöra detta för den enskilde på egen hand.

Läs hela policyn i pdf-dokumentet på 43 sidor, via länken under sidans rubrik.

Skapad 25.2.2021 19:19
Uppdaterad 25.2.2021 19:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.