Mariehamns stads koncerndirektiv

Dokument:
Ämne:
  • Koncern och bolag
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Godkänd av stadsfullmäktige 30.3.2021, § 29

Verksamheten i stadens dotterbolag utgör även med aktiebolag som organisationsform en del av stadens verksamhet även om den på grund av sin kommersiella natur drivs i aktiebolagsform. Ytterst ägs bolagen av stadens kommunmedlemmar. Staden bär det politiska ansvaret för bolagets verksamhet. Genom ägarstyrning ser staden till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i stadens dottersammanslutningar. Utgående från att staden och dess dotterbolag är en helhet ska bolagens verksamhet bedrivas med utgångspunkt från bolagets bästa inom ramen för koncernens bästa. Ägarstyrningen och dess olika moment är ett sätt att hjälpa bolagsstyrelserna och de verkställande direktörernas i deras arbete att leda och utveckla verksamheterna i stadens dotterbolag.
Stadens styrning och tillsyn över dottersamfund baserar sig på stadens bestämmandeinflytande, dvs. på rätten att tillsätta och avsätta beslutande organ i respektive bolag.

Koncerndirektivet syftar till att skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt ägande och en effektiv ägarstyrning, vilka förtjänar att åtnjuta offentligt förtroende.

Koncerndirektivet gäller i första hand stadens dotterbolag. De principer som direktivet ger uttryck för ska vara vägledande för stadens agerande i stadens intressebolag samt i Stiftelsen Sjökvarteret.

Ansvaret för koncernstyrningens olika moment definieras av stadens förvaltningsstadga.

Läs hela koncerndirektivet som pdf-dokument (20 sidor), via länken som finns under sidans rubrik.

Skapad 25.2.2021 14:57
Uppdaterad 4.4.2021 11:34

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.