Stadsledning

Stadsledningens uppgift är att ta hand om beredning och verkställighet av beslut i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. De ansvarar för den strategiska ledningen av stadens verksamhet, koordinering av verksamheten samt att samarbetet och samordningen mellan de olika förvaltningarna fungerar effektivt.

Stadsledningen består av cheferna för stadskansliet, finanskansliet, personalkansliet och stadsarkitektkansliet under ledning av stadsdirektören. Kanslicheferna utgör i sin tur stadens ledningsgrupp.

Kanslierna bistår stadsdirektören och ledningsgruppen i arbetet med att leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, externa relationer och miljöfrågor.

Stadsdirektör

Stadsdirektören är underställd stadsstyrelsen och utses av stadsfullmäktige för en sjuårsperiod. Stadsdirektör Barbara Heinonen tillträdde sin tjänst 1.2.2015 och leder stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet samt stöder det politiska arbetet.

Stadskansli

Stadskansliet ansvarar för allmän service till förvaltningen, ärendeberedning och verkställighet, organisationsutveckling, marknadsföring, extern och intern kommunikation och utveckling av stadens image.

Kansliet hand även om juridiska och allmänna utredningar för stadsstyrelsen, dokumentförvaltning, telefonväxel och reception, stadens representation, externa relationer och internationella kontakter, uppgifter som gäller allmänna val, centrala post- och vaktmästarfunktioner, näringslivsfrågor, turism och evenemang, miljöledning, miljökontroll, bevakning av stadens intressen i externa miljöärenden, uppföljning av att miljöaspekterna omhändertas samt stadens miljöredovisning.

Finanskansli

Finanskansliet svarar för beredningen av stadens budget, uppföljning och verksamhetsberättelse, finansstatistik, koncernredovisning, skatter och landskapsandelar, stadens upplånings- och placeringsverksamhet, förvaltningsövergripande upphandlingar, stadens centrala bokföring, bokslut, kontoplan och redovisningar.

Vidare har finanskansliet hand om skötseln av stadens betalningsrörelse och likviditetsplanering, momsredovisning, skötseln samt arkiveringen av stadens värdepapper, lånehandlingar och bokföringsunderlag samt övervakningen av landskapsbidrags- och låneärenden.

Personalkansli

Personalkansliet svarar för strategiska och övergripande arbetsgivar- och personalarbetet, samordning av stadens personal- och lönepolicy, beredning av personalärenden, post- och vaktmästarfunktionen, kost- och lokalservice, kompetensutveckling, arbetarskyddsverksamhet, personalhälsovård, personalservice och arbetsplatsdemokrati, förhandlingar, upprätthållandet av personalplan samt sysselsättningsstöd.

Därtill svarar kansliet för uträkning och bokföring av löner och arvoden, upprätthållande av matrikel, beredning och verkställighet av avlönings- och anställningsvillkor samt personförsäkringar.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet svarar för strategisk fysisk planering och detaljplanering, i vilket ingår beredning av generalplaner och annan översiktlig planering av markområden och trafik samt beredning av detaljplaner.

I kansliets uppgifter ingår kontakter och samarbete med andra organisationer i frågor som rör regionplanering och markanvändning i stadens närområden. Kansliet handlägger även ärenden i anslutning till stadsbildsbidrag och Chiewitzpriset.

 

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 12.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.