Infrastruktursektorn

Infrastruktursektorn leds av infrastrukturnämnden och är organiserad i tre avdelningar samt kansliet.

Infrastruktursektorn ansvarar för avlopps- och vattenförsörjningen, räddningsväsendet, trafikplaneringen, mätningsverksamheten, markutgivningen, utbyggnaden och förvaltningen av allmänna byggnader, mark- och vattenområden, anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning samt kollektivtrafiken.

Infrastrukturkansliet

Kansliet handhar infrastrukturnämndens administration, protokoll och expediering av beslut. Kansliet sköter även fakturering, information och kundservice till infrastruktursektorns kunder samt hanterar post och diarie. Kansliet tar fram budgeten och följer upp ekonomin.

Organisationsstruktur för sektorn

Organisationsschema över infrastruktursektorn

Kai Söderlund

Infrastrukturchef
Infrastruktursektorn
Skapad 16.2.2021 12:47
Uppdaterad 29.3.2021 21:54

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.