Esplanaderna (1124)

Staden initierar en planändring av nordsydliga och östvästliga esplanaderna och S:t Görans kyrkoområde. Ändringens syfte är att genom skydd bevara esplanadernas och kyrkoområdets karaktär.

Underlagsmaterial i arbetet är bl.a. generalplanen, landskapets utlåtande och litteratur om Mariehamns historia.

Planförslaget innebär att markanvändningen för delar av gatumarken ändras till parkmark och kyrkomiljön skyddas. Bestämmelser reglerar skötseln av träden på både park- och gatumark för att bevara miljöns karaktär.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen innebär att den befintliga stadsbilden bevaras och bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende under tiden 20.5 – 21.6.2021.

Under utställningstiden inkom en anmärkning.

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 31.8.2021 § 111.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 10.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.