Neptunigatan 4 (1104)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning, byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker från generalplanen vad gäller markanvändning. Ändringen innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planutkastet innebär att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs och byggnadsytan ändras.

Till planförslagsskedet införs planbeskrivning.

Planprocessen

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d
 

Under utställningstiden kunde synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslaget kungjordes i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. 

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.