Torggatan 6, 8 och 10 (1139)

Sökanden anhåller om att sammanslå tomterna 3 och 27 i kvarter 5 i stadsdelen Storängen.

Syftet med planändringen är att möjliggöra ett samutnyttjande av de underjordiska parkeringsutrymmena på tomterna. Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende under tiden 6 – 20.6.2022.
Under utställningstiden inkom inte anmärkningar. Stadsarkitekten har godkänt planförslaget 21.6.2022.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

Planprocessen

  • Ansökan inlämnats. Framtagning av stadsplaneförslag.
  • Stadsplaneförslaget godkänns av stadsarkitekten.
  • Förslaget ställs ut i 14 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Ingen anmärkning inkommit till staden. Förslaget godkänns av stadsarkitekten. 
  • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten som ändrar förslaget. Ställs ut på nytt i 14 dagar (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Inkommen anmärkning. Bemöts av stadsarkitekten. Inga ändringar. Förslaget behandlas av stadsstyrelsen.
  • Besvärstid 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.) Här befinner sig processen nu.
  • Planen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

Illustration, ärendeprocess - enkel stadsplan

Bilagor

Skapad 24.5.2022 08:12
Publicerad 24.5.2022 08:19
Uppdaterad 22.6.2022 08:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.