Östernäsvägen (1141)

Sökandena anhåller om en förstoring av byggnadsytan österut eller att texten ”Området mellan byggnadsytan och östra tomtgränsen får inte bebyggas.” stryks.
Sökandens syfte med planändringen är att möjliggöra uppförande av ett mindre fristående förrådsbyggnad på tomten.

Planförslaget möjliggör en mindre förrådsbyggnad genom att på plankartan införs en byggnadsyta för ekonomibyggnad.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 4-18.7.2022.

Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 18.7.2022 kl.15.00 till
e-post stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn.

Planprocessen

  • Ansökan inlämnats. Framtagning av stadsplaneförslag.
  • Stadsplaneförslaget godkänns av stadsarkitekten.
  • Förslaget ställs ut i 14 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
    Här befinner sig processen nu.
  • Ingen anmärkning inkommit till staden. Förslaget godkänns av stadsarkitekten. 
  • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten som ändrar förslaget. Ställs ut på nytt i 14 dagar (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Inkommen anmärkning. Bemöts av stadsarkitekten. Inga ändringar. Förslaget behandlas av stadsstyrelsen.
  • Besvärstid 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.) 
  • Planen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

Illustration, ärendeprocess - enkel stadsplan

 

Bilagor

Skapad 22.6.2022 08:29
Publicerad 22.6.2022 08:37
Uppdaterad 22.6.2022 09:57

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.