Del av karta i planförslaget

Ekonomiegatan (1126)

Sökanden anhåller om en planändring för att förverkliga byggnadsprojektet vid hörnet av Torggatan – Ekonomiegatan – Strandgatan omfattande tre tomter och del av Ekonomiegatan.

Planförslaget innebär att markanvändningen ändras för tomterna och gatumarken, att Boreniuska huset skyddas stadsbildsmässigt mot gata, att byggnadsrätten och antal våningar höjs för tomterna samt att under tomterna och gata kan underjordisk parkeringsanläggning byggas.

Planförslaget avviker inte från generalplanen eller förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring innebär en betydande höjning av byggnadsrätten och höjning av antalet våningar, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planändringen bedöms ha en större inverkan, vilket innebär att samråd arrangerades under tiden 3 - 17 mars 2021. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende under tiden 21.6 – 21.7.2021.

Under utställningstiden inkom 5 anmärkningar.

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 28.9.2021 § 121.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 1.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.